Zostań naszym dystrybutorem marki Fantom Professional producenta wózków hotelowych i systemów segregacji odpadów oraz marki Sallo producenta profesjonalnej chemii obiektowej
Search icon

Zwroty i reklamacje

Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem – co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: sklep@ecoclub.pl

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: ul. Rycerska 18, 80-180 Kowale , jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Reklamacje

W przypadku gdy zakupiony u nas towar okaże się wadliwy, masz prawo reklamować go w oparciu o rękojmię. Reklamację najlepiej złożyć na adres e-mail: sklep@ecoclub.pl lub drogą pocztową na adres ul. Rycerska 18, 80-180 Kowale .

Reklamowany towar należy wysłać na adres: ul. Rycerska 18, 80-180 Kowale

W związku z wadą możesz żądać:

lub złożyć oświadczenie o:

Odpowiadamy względem Ciebie za wady stwierdzone przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy.

Co do zasady reklamację możesz zgłosić w ciągu roku od zauważenia wady, ale czas na złożenie reklamacji nie może się zakończyć przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedawcy.

Rozpatrzenie Twojej reklamacji (ustosunkowanie się do niej) nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez nas Twojego zgłoszenia reklamacyjnego.

Więcej informacji na temat reklamacji znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.

Formularz reklamacyjny

Pobierz plik w PDF

…………………………………………

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

ECO CLUB PROFESSIONAL sp. z o.o.

 1. Rycerska 18

80-180 Kowale

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi (*) / o dostarczenie treści cyfrowych w postaci (*)………………..………………………………..……………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..………………. 

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

 

(*) Niepotrzebne skreślić

1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2 podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru

Załącznik nr 2

Pobierz plik w PDF

…………………………………………

Miejscowość, data

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

Imię, nazwisko, adres Konsumenta (-ów)

Eco Club Professional sp. z o.o.

 1. Rycerska 18

80-180 Kowale

REKLAMACJA

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/ o świadczenie następującej usługi (*) / o dostarczenie treści cyfrowych w postaci (*)………………..………………………………..……………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..………………. 

Niniejszym oświadczam, że składam reklamację w sprawie zawartej umowy sprzedaży z dnia __________ z uwagi na wadliwość doręczonych towarów. 

Przedmiotowa reklamacja dotyczy zakupu następującego towaru(-ów): 

 

 • ……………………………………….  za cenę ……………………………….
 • ……………………………………….  za cenę ……………………………….
 • ……………………………………….  za cenę ……………………………….

 

Wadliwość zakupionych przeze mnie i doręczonych przez Państwa towarów polega na: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wada towaru została stwierdzona w dniu ……………………………………………………………………………….

 

Z uwagi na powyższe, w przypadku uwzględnienia przez Państwa składanej przeze mnie reklamacji, żądam: 

 • Wymiany towaru na wolny od wad na postawie art. 561§ 1 k.c.,
 • Nieopłatne usunięcie wady towaru na podstawie art. 561§ 1 k.c.,
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, a następnie zwrot podanej kwoty na rachunek bankowy należący do ………………… o numerze …………………… na podstawie art.  560 § 1 k.c.
 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na rachunek bankowy należący do…………………. o numerze ………………..na podstawie art. 560 § 1 k.c.

 

……………………………………………

Podpis konsumenta

*niepotrzebne skreślić

FORMULARZ REKLAMACYJNY

Pobierz plik w PDF

…………………………………………

Miejscowość, data

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

Imię, nazwisko, adres Konsumenta (-ów)

Eco Club Professional sp. z o.o.

 1. Rycerska 18

80-180 Kowale

REKLAMACJA

Niniejszym oświadczam, że składam reklamację w sprawie zawartej umowy sprzedaży z dnia __________ z uwagi na wadliwość doręczonych towarów. 

Przedmiotowa reklamacja dotyczy zakupu następującego towaru(-ów): 

 

 • ……………………………………….  za cenę ……………………………….
 • ……………………………………….  za cenę ……………………………….
 • ……………………………………….  za cenę ……………………………….

 

Wadliwość zakupionych przeze mnie i doręczonych przez Państwa towarów polega na: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wada towaru została stwierdzona w dniu ……………………………………………………………………………….

 

Z uwagi na powyższe, w przypadku uwzględnienia przez Państwa składanej przeze mnie reklamacji, żądam: 

 • Wymiany towaru na wolny od wad na postawie art. 561§ 1 k.c.,
 • Nieopłatne usunięcie wady towaru na podstawie art. 561§ 1 k.c.,
 • obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, a następnie zwrot podanej kwoty na rachunek bankowy należący do ………………… o numerze …………………… na podstawie art.  560 § 1 k.c.
 • odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na rachunek bankowy należący do…………………. o numerze ………………..na podstawie art. 560 § 1 k.c.

 

……………………………………………

Podpis konsumenta

*niepotrzebne skreślić

Płatności: MasterCard płatność kartą VISA płatność kartą PayU płatności on-line
Dostawa: DHL Dostawa InPost RS