Zostań naszym dystrybutorem marki Fantom Professional producenta wózków hotelowych i systemów segregacji odpadów oraz marki Sallo producenta profesjonalnej chemii obiektowej
Search icon

§ 4 Termin realizacji Projektu i okres kwalifikowalności wydatków w Projekcie
1. Datę rozpoczęcia realizacji Projektu ustala się na 01.10.2020 r.
2. Datę zakończenia realizacji Projektu ustala się na 30.08.2021 r.
3. Kwalifikowalne są jedynie wydatki poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Projektu, który rozpoczyna się 25.09.2020 r. i kończy się w dniu określonym w ust. 2.

§ 5 Wartość Projektu i źródła finansowania

1. Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 63 960,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące
dziewięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).
4. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą 52 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt dwa
tysiące złotych 00/100), w tym:
1) dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 49 400,00 PLN
(słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100);
2) wkład własny w wysokości 2 600,00 PLN (słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100);
3) wydatki kwalifikowalne objęte zasadami pomocy publicznej w kwocie 52 000,00 PLN (słownie:
pięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100), w tym dofinansowanie z budżetu środków
europejskich w kwocie nieprzekraczającej 49 400,00 PLN (słownie: czterdzieści dziewięć
tysięcy czterysta złotych 00/100), stanowiącej nie więcej niż 95,00% kwoty wydatków
kwalifikowalnych objętych zasadami pomocy publicznej 1 ;
4) wydatki kwalifikowalne objęte zasadami pomocy de minimis w kwocie 0 PLN (słownie: zero
złotych), w tym dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej
0 PLN (słownie: zero złotych), stanowiącej nie więcej niż 0% kwoty wydatków
kwalifikowalnych objętych zasadami pomocy de minimis 2 .
5) wydatki kwalifikowalne rozliczane kwiatami ryczałtowymi w kwocie 0 PLN (słownie: zero
złotych).
3. Grantodawca zobowiązuje się udzielić Grantobiorcy dofinansowania na realizację Projektu w
maksymalnej wysokości wskazanej w ust. 2 pkt. 1.
4. Dofinansowanie stanowi:
– pomoc na usługi doradcze udzielaną na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i
średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020 3 lub
– pomoc de minimis, udzielaną na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych
programów operacyjnych na lata 2014-2020 4
– pomoc udzielaną na postawie Rozporządzenia Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia
28 kwietnia 2020 r. w sprawie udzielania pomocy w formie dotacji lub pomocy zwrotnej w

1 Podany procent stanowi zaokrąglenie matematyczne. Faktyczne dofinansowanie będzie rozliczane rzeczywistym procentem
stanowiącym iloraz kwoty dofinansowania i kwoty wydatków kwalifikowalnych objętych zasadami pomocy publicznej.
2 Podany procent stanowi zaokrąglenie matematyczne. Faktyczne dofinansowanie będzie rozliczane rzeczywistym procentem
stanowiącym iloraz kwoty dofinansowania i kwoty wydatków kwalifikowalnych objętych zasadami pomocy de minimis.
3 Dz. U. z 2015 r., poz. 1417. Rozporządzenie to stanowi program pomocowy o numerze referencyjnym SA.43179.
4 Dz. U. z 2015 r., poz. 488. Rozporządzenie to zostało wydane w oparciu o rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18
grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L
352 z 24.12.2013 r., str. 1).

ramach programów operacyjnych na lata 2014-2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w
związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 5

Płatności: MasterCard płatność kartą VISA płatność kartą PayU płatności on-line
Dostawa: DHL Dostawa InPost RS