Zostań naszym dystrybutorem marki Fantom Professional producenta wózków hotelowych i systemów segregacji odpadów oraz marki Sallo producenta profesjonalnej chemii obiektowej
Search icon

Ogólne warunki sprzedaży

1. Definicje

SprzedawcaEco Club Professional Sp. z o.o. z siedzibą w Kowalach, ul. Rycerska 18, 80-180 Kowale, KRS: 0000906263, NIP: 5833156384, REGON: 221797160. 
Klientosoba dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu. 
OWSniniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży, dostępne na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: ………………….. 
Strona internetowaStrona internetowa Sprzedawcy dostępna pod adresem: https://ecoclub.pl  
Zmówienieoświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży, zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży. 
KonsumentKlient będący osobą fizyczną zawierający Umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z ewentualnie prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową. 
Produkt   Kontorzeczy ruchome w szczególności środki chemiczne, sprzęt pralniczy, maszyny i urządzenia sprzątające, a także artykuły gospodarcze mogące być przedmiotem Umowy Sprzedaży nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa), dzięki której Klient może założyć w Sklepie indywidualne konto służące m.in. do składania zamówień w Sklepie 
Umowa sprzedażyumowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, przedmiotem której jest sprzedaż Produktów;  
Kodeks cywilnyustawa kodeks cywilny z dnia 23.IV.1964 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 z późn. zm.) 
Ustawa o prawach KonsumentaUstawa z dnia z dnia 30.V.2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm); 

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej „OWS”) określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży i dostawy Produktów, których sprzedawcą jest Eco Club Professional Sp. z o.o. z siedzibą w Kowalach, ul. Rycerska 18, 80-180 Kowale, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS: 0000906263, NIP: 5833156384, REGON: 221797160.
 2. O ile z treści danego postanowienia OWS nie wynika wprost co innego OWS skierowane są zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania Umów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na odległość.
 3. Postanowienia umowne, indywidualnie uzgodnione i potwierdzone w formie pisemnej mają pierwszeństwo przed postanowieniami OWS w takim zakresie, w jakim zawierają uregulowania odmienne niż niniejsze OWS.
 4. OWS są stale dostępne na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem: www.ecoclub.pl
 1. Informacje dotyczące Produktów przedstawione w katalogach, folderach, broszurach itp., a także zamieszczone na Stronie internetowej mają jedynie charakter reklamowy i stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Kontakt ze Sklepem
 1. Adres pocztowy: ul. Rycerska 18, 80-180 Kowale,
 2. Adres e-mail: sklep@ecoclub.pl,
 3. Telefon: 505 044 605 (komórkowy),
 4. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą telefonicznie w godzinach 8.00-15.30 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku.
 5. Złożenie Zamówienia za pomocą sklepu internetowego. 
 1. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest aktywne konto e-mail Klienta, a także urządzenie z dostępem do Internetu oraz przeglądarka internetowa, obsługująca JavaScript  i pliki cookies. 
 2. Kupujący może zarejestrować się w Sklepie, tj. założyć w nim Konto lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.
 3. Założenie konta przez Klienta jest całkowicie dobrowolne i zależy od woli Kupującego. Konto daje Kupującemu dodatkowe możliwości, takie jak: przeglądanie historii zamówień złożonych przez Kupującego w sklepie, sprawdzanie statusu zamówienia oraz samodzielna edycja danych Kupującego.  
 4. Prawidłowe funkcjonowanie i założenie konta następuje poprzez wypełnienie przez Klienta stosownego formularza w Sklepie Sprzedawcy. Kupujący może bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów w każdym czasie zrezygnować z konta poprzez wysłanie rezygnacji do Sprzedawcy na adres e-mail: sklep@ecoclub.pl czego skutkiem będzie niezwłoczne usunięcie Konta oraz rozwiązanie umowy w zakresie jego prowadzenia. 
 5. W ocelu złożenia zamówienia za pomocą sklepu internetowego Sprzedawcy, Kupujący wybrany przez siebie towar dodaje do koszyka w Sklepie. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści oraz zaakceptowania regulaminu przez Kupującego. 
 6. Złożenie zamówienia przez Klienta za pomocą sklepu internetowego Sprzedawcy oznacza zawarcie umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. 
 7. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru. 
 1. Telefoniczne złożenie zamówienia.
 1. W celu telefonicznego złożenia Zmówienia Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą pod numerem telefonu: 505 044 605 (komórkowy). Koszt połączenia jest zgodny z cennikiem dostawcy usług, telekomunikacyjnych, z którego korzysta Klient.
 2. W trakcie składania przez Klienta Zamówienia Sprzedawca przyjmuje od Klienta informację o Zamówieniu oraz udziela Klientowi informacji na temat warunków realizacji Zamówienia, w szczególności o całkowitej wartości Zamówienia i sposobie zapłaty. Ponadto, Sprzedawca przedstawia Klientowi informację o terminie realizacji Zamówienia, w tym dostawy Produktów.
 3. Jeżeli, Klient jest Konsumentem Sprzedawca przedstawia informację o skutkach prawnych zawarcia umowy na odległość.
 4. W trakcie rozmowy Sprzedawca potwierdza treść złożonego Zamówienia przez Klienta oraz prosi Klienta o podanie adresu e-mail w celu przeslania Klientowi informacji, o których mowa w art. 12. ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta. Sprzedawca wysyła powyższe informacje w trakcie rozmowy telefonicznej z Klientem.
 5. Umowa Sprzedaży dochodzi do skutku w razie złożenia przez Klienta w trakcie rozmowy telefonicznej oświadczenia o zgodzie na proponowaną przez Sprzedawcę umowę. 
 6. Potwierdzenie zawarcia umowy zostanie doręczone Klientowi na wskazany podczas rozmowy telefonicznej adres e-mail albo jeżeli Klient takiego adresu nie podał wraz z doręczeniem Produktu.
 7. W przypadku niepodania adresu mailowego przez Klienta Sprzedawca przekaże Konsumentowi informacje wymagane na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawa o prawach konsumenta. 
 8. Sposoby i Terminy płatności za Produkt
 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.
 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru. 
 3. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
  1. zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  2. za pobraniem, tj. gotówką w momencie dostarczenia towaru do Kupującego, 
  3. gotówką w momencie odbioru osobistego towaru. 
 1. W przypadku wybrania przez Klienta płatności „z góry”, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.
 2. Za złożone Zamówienie Klient jest zobowiązany zapłacić „za pobraniem” w momencie odbioru Produktu. Odmowa odbioru Produktu jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży. 
 3. W przypadku żądania wystawienia przez Klienta Faktury VAT, Klient akceptuje stosowanie przez Sprzedawcę faktur elektronicznych. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację. 
 4. Realizacja zamówienia /wykonanie umowy sprzedaży
 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkt bez wad.
 2. Koszty dostawy są podawane na Stronie internetowej oraz podczas rozmowy telefonicznej przez Sprzedawcę. 
 3. W przypadku, gdy Klient wybrał płatność „z góry” za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu przez Klienta.
 4. Termin realizacji Zamówienia wskazuje Sprzedawca. W sytuacji, gdy w ramach jednego Zamówienia Klient zakupił Produkty o różnym terminie realizacji, Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla Produktu o najdłuższym terminie. Do terminów realizacji Zamówienia nie wlicza się terminu dostawy Produktów przez Dostawcę.
 5. Dostawa Produktów jest odpłatna chyba, że z treści Zamówienia wynika inaczej. Koszty dostawy Produktu ponosi Klient. 
 6. Dostawy Produktów realizowane są na terytorium Polski i krajów Unii Europejskiej.
 7. Produkty zamówione przez Klienta  dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej. 
 8. Klient może odebrać towar osobiście w siedzibie Sprzedawcy w godzinach jej otwarcia.
 9. W przypadku, gdy Klient wybierze odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku, gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie. 
 10. Klient niebędący Konsumentem jest zobowiązany do sprawdzenia Produktu po dostarczeniu przesyłki w obecności przedstawiciela dostawcy. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki, czy wad Produktu jest zobowiązany do spisania w obecności przedstawiciela dostawcy odpowiedniego protokołu. Brak protokołu sporządzonego w obecności przedstawiciela dostawcy skutkuje domniemaniem, iż przesyłka została doręczona w formie nieuszkodzonej.
 11. Klientowi będącemu Konsumentem zaleca się, aby wykonał czynności, o których mowa w ust. 10 powyżej.
 12. W przypadku osób niebędących Konsumentami, jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony Produkt jest niedostępny, w terminie trzydziestu dni od zawarcia Umowy Sprzedaży jest uprawniony do odstąpienia od Umowy.
 13. VIII.Prawo odstąpienia od umowy
 1. Postanowienia punktów VIII – X OWS mają zastosowanie do Konsumentów oraz do osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą, bez podania przyczyny w terminie 14 dni. Uprawnie to nie przysługuje w sytuacjach szczegółowo wskazanych w punkcie X OWS. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 3. Termin 14 dni na odstąpienie od umowy liczy się od dnia:
 1. w którym Konsument wszedł w posiadanie Produktu lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego Produktu.
 2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno,
 3. zawarcia umowy – w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych.
 1. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy do Sprzedawcy.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy poprzez:
 1. przesłanie do Sprzedawcy na adres email podany w punkcie III.2 OWS oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, 
 2. przesłanie do Sprzedawcy na adres pocztowy podany w punkcie III.1 OWS, listem poleconym pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. 
 1. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik numer 1 do niniejszych OWS, niemniej jednak nie jest to obowiązkowe dla skutecznego złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta.
 2. Sprzedawca prosi o zwracanie Produktów na adres: ul. Rycerska 18, 80-180 Kowale niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
 3. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu. 
 4. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 5. Jeśli Produkt ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, Konsument jest także zobowiązany do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu towaru. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia. 
 1. Zwrot płatności z tytułu odstąpienia od umowy
 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi  wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku z zastrzeżeniem ust.3 nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
 5. Prawo do odstąpienie od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 5. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 6. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 7. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 9. Reklamacje
 1. Sprzedawca prowadzi Sprzedaż wyłącznie nowych Produktów.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w następujący sposób:
 1. drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@ecoclub.pl,
 2. listem poleconym przesłanie na adres pocztowy Sprzedawcy podany w punkcie III.1 Regulaminu.
 1. Reklamacje, powinny zawierać przynajmniej dane takie jak: imię, nazwisko lub nazwa Klienta, numer telefonu, w przypadku Przedsiębiorców numer NIP, numer zamówienia, dowód zakupu oraz wskazanie przyczyn reklamacji. W przypadku braku danych pozwalających na identyfikację Klienta Sprzedawca pozostawi reklamację bez rozpoznania. 
 2. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszych OWS, jednakże nie jest to warunkiem rozpoznania reklamacji. 
 3. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego Produktu do Sprzedawcy, Klient jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku konsumenta na koszt Sprzedawcy, na adres wskazany w punkcie III.1
 4. Sprzedawca ustosunkowuje się do złożonej reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji przez Klienta. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do reklamacji złożonej przez Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 5. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Klienta rezultatu, Klient może skorzystać z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji: 
 1. Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić o mediację. Co do zasady postępowanie to jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq959,
 2. Pomocy właściwego terenowego stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www,uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,
 3. Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 4. Wobec Klienta niebędącego Konsumentem wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. 
 1. Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych Sprzedawcy przez Klienta podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są głównie w celu zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera Polityka Prywatności, zamieszczona w Sklepie pod adresem: https://ecoclub.pl/politykaprywatnosci.
 3. Postanowienia końcowe
 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Umowy zawierane na podstawie niniejszych OWS zawierane są w języku polskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych w OWS mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego i Ustawy  o prawach konsumenta.
 4. W przypadku ewentualnego sporu pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, niebędącym Konsumentem, sądem właściwym do rozstrzygania sporu będzie Sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 

Załącznik nr 1 Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

Płatności: MasterCard płatność kartą VISA płatność kartą PayU płatności on-line
Dostawa: DHL Dostawa InPost RS